Realizacja praktyk studenckich na Wydziale Elektrycznym ZUT


Informacje nt. praktyk odbywanych na Wydziale Elektrycznym ZUT znajdują się na stronie Naszego Wydziału. Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Wydziałowej Księdze Praktyk. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na rozdział 3 (od str. 21), w którym są podane informacje nt. trybów oraz kolejności podejmowanych działań w celu zaliczenia praktyki zawodowej.


Na studiach pierwszego stopnia należy odbyć 180 godzin udokumentowanych w Dzienniku praktyk.


Na studiach drugiego stopnia należy odbyć 120 godzin udokumentowanych w Dzienniku praktyk.


W ramach jednego tygodnia student nie może wykonać więcej niż 40 godzin praktyk.


Każdy student na czas realizacji praktyki musi mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), której kopię po zakończonej praktyce należy dostarczyć wraz z kompletem dokumentów Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich.


Niezależnie od planowanego trybu odbycia praktyki, przed jej rozpoczęciem należy uzyskać zgodę Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich na odbycie praktyki w wybranej przez siebie firmie i odebrać odpowiedni komplet dokumentów (przychodząc po dokumenty należy mieć przy sobie pełne dane firmy: dokładna nazwa, adres i nr NIP).


Osoby, które podczas studiów pracują zawodowo wykonując zadania zgodne z profilem swojego kierunku studiów, mogą otrzymać zaliczenie praktyk na podstawie dostarczonej kopii umowy cywilnoprawnej oraz zakresu obowiązków. W takim wypadku umowa (umowy) muszą obejmować okres przynajmniej odpowiednio 4,5 tygodnia (dot. studentów pierwszego stopnia) lub 3 tygodnie (dot. studentów drugiego stopnia) pełnego etatu.


Natomiast studenci prowadzący własną działalność gospodarczą, zgodną z profilem swojego kierunku studiów, mogą otrzymać zaliczenie praktyk na podstawie dostarczonego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Dokumenty powinny zostać dostarczone pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich (pok. A106 lub ewentualnie dziekanat) do końca semestru, w którym przedmiot "Praktyka zawodowa" znajduje się w planie.